GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Par mums

Mākslas konkurss “Kas ir mediķis?”

 

Mediķa profesija gan pagātnē, gan arī pašreiz ir prestiža profesija pasaulē un tam tā vajadzētu būt arī Latvijā. Mēdz teikt, ka ārsts var dzīvot bez prezidenta, bet prezidents bez ārsta nevar. Mediķis – tas nav tikai ārsts, bet arī laipnā medmāsiņa, jaukais sanitārs, modrais radiologa asistents vai kāds no funkcionālajiem speciālistiem. Tā ir profesija, kas uzliek lielu atbildību un rūpes par cilvēka dzīves kvalitāti.

Mums katram ir savas interpretācijas par mediķa profesiju, ko veidojusi līdzšinējā pieredze. Ar šo konkursu vēlamies aicināt skatīt mediķa profesiju no sabiedrības puses caur mākslas izpausmēm. Kāda ir Tavējā? Izsaki to mākslā!  

 1. Konkursa tēma: “Kas ir mediķis?”
 2. Konkursa organizatori: SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, sadarbībā ar Gulbenes un Balvu mākslas skolām.
 3. Konkursa vispārīgs apraksts

Konkursa dalībnieki:

 • Pirmsskolas vecuma bērni;
 •  Jaunāko klašu skolēni (1.-5.klase);
 •  Vecāko klašu skolēni (6.-9.klase);
 • Jaunieši 16 – 25 gadi;
 • Pieaugušie, sākot no 25 gadu vecuma.

Darbu var iesniegt individuāls dalībnieks vai interešu grupa.

Konkursa dalībnieks iesniedzot konkursa darbu rīkotājam, akceptē šī darba dalību  izstādēs, darba publikācijas masu medijos, interneta vietnēs, akceptē autora datu  apstrādi konkursa izvērtēšanas procesā, datu publiskošanu saistībā ar dalībnieku,  laureātu paziņošanu masu medijos un kā norādi pie iesniegtā darba to publiskojot,  akceptē fotogrāfiju un video materiālu publiskošanu.

Konkursa laureātu balvu fonds: 750 eiro un pateicības balvas!

Konkursa noslēgumā veidosim labāko darbu izstādi. (Forma un veids atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas valstī).

 1. Mērķi un uzdevumi

Apzināt, kā caur mākslu iedzīvotāji saredz mediķa profesiju.

Izstrādāt mākslas darbu par tēmu „Kas ir mediķis?”, kurā vizuāli tiek parādīts, kas autoram asociējas ar šo profesiju, kā viņš to saredz.

 1. Tehnikas

zīmējumi, gleznojumi, grafikas, fotogrāfijas un jauktās tehnikas, video instalācijas un mākslas/vides objekti. Autortehnika, tehniku apvienojums

 1. Konkursa darba formāts nav ierobežots.
 1. Konkursa darbu iesniegšanas laiks un kārtība

Darbu iesniegšana līdz 2022.gada 29.aprīlim (ieskaitot) SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” administrācijā, Upes iela 1, Gulbene vai Vidzemes ielā 2, Balvos.

Iesniegšanu pirms tam obligāti saskaņojot: biroja vadītāja 64473145

Iesūtīt var arī pa pastu uz adresi SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, Upes iela 1, Gulbene, LV-4401. Pasta zīmogs līdz (ieskaitot)  2022.gada 29.aprīlis.

 1. Darbam tiek pievienota informācija : DRUKĀTIEM BURTIEM

AUTORA VĀRDS UZVĀRDS

DARBA NOSAUKUMS

VECUMS (klase skolā vai gadi)

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE (nenorāda, ja darbs tiek iesniegts individuāli)

PEDAGOGS (nenorāda, ja darbs tiek iesniegts individuāli)

TĀLRUNIS UN VAI E-PASTS SAZIŅAI

NOVADS

Īss apraksts, skaidrojot, ko darba autors(i) saprot ar vārdu „mediķis”, kā arī īsumā jāizskaidro darbā ietvertā doma.

 1. Konkursa darbu noformējums un saturs

9.1. Konkursam tiek pieņemti tikai oriģināldarbi. Dalībnieki, veidojot darbus, nedrīkst  izmantot jau gatavus cita autora attēlus, zīmējumus un fotogrāfijas.

9.2. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu darbu.

 1. Vērtēšanas kārtība

Darbu vērtēšana notiek laika posmā no 2022.gada 2.-9.maijam.

 1. Konkursa rezultātu paziņošana, izstāde un apbalvošana

11.1. Konkursa rezultāti tiks paziņoti pēc 2022. gada 16. maija.

11.2. Konkursa rezultāti tiks atspoguļoti Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība mājaslapā www.slimnicuapvieniba.lv, Gulbenes mākslas skolas mājaslapā https://gulbenesmakslasskola.lv/ Balvu mākslas skolas mājaslapā http://www.balvumakslasskola.lv un pašvaldību mājaslapās www.balvi.lv un www.gulbene.lv. 

 1. Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji

Darba atbilstība konkursa tēmai.

Autora radošums tēmas atklāsmē.

Darba noskaņa un mākslinieciskā izpildījuma kvalitāte.

 1. Konkursa vērtēšanas žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji.

Žūrijai ir tiesības piešķirt veicināšanas balvas, noteikt konkursa Lielo Balvu.

Var tikt piešķirta skatītāju balva, kā arī citas balvas.

Žūrija patur tiesības mainīt balvu sadalījumu pa kategorijām.

Nevērtēt konkursa darbu, kas neatbilst konkursa nolikumam.

14.Organizatoru tiesības:

Organizatoriem ir tiesības paturēt laureātu darbus, respektējot autortiesības, atsaucoties uz darba autoru, saskaņā ar LR informācijas atklātības likumu un datu valsts inspekcijas rekomendācijām.

Organizatori drīkst izmantot iesniegtos darbus publicitātes nolūkos.

Pieteikums konkursam apliecina, ka jūs piekrītat minētajiem  noteikumiem un nosacījumiem.

Organizatori darbus pa pastu atpakaļ nesūta.

 1. Rīkojot izstādi organizatoru tiesības un pienākumi:

No mākslinieku iesniegtajiem mākslas darbiem izvēlēties eksponēšanai piemērotāko darbu un to izstādīt.

Saņemot mākslas darbus, tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts un pēc izstādes beigu termiņa atdot māksliniekam viņa darbus atpakaļ.

Organizatoru pienākums ir nodrošināt izstādei publicitāti, kvalitatīvu iekārtojumu un pieejamību skatītājiem.

 1. Izstādes dalībnieku tiesības un pienākumi:

Katram dalībniekam ir tiesības bez maksas piedalīties izstādē ar vienu darbu.

Izstādes dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par savu mākslas darbu saturu, tēmas izvēli un izpildes kvalitāti.

Izstādes dalībnieka pienākums ir ievērot organizatoru noteikto pieteikšanās, darbu iesniegšanas un pieņemšanas kārtību un laika termiņus, komunicēt ar izstādes rīkotājiem nepieciešamības gadījumā.

Izstādes dalībnieki nedrīkst izņemt izstādīto mākslas darbu no ekspozīcijas pirms noteiktā izstādes beigu termiņa. 

 1. Konkursa koordinators un tālrunis saziņai

Biroja vadītāja 64473145

 

Vēlam veiksmi un izdošanos!

 

Konkursa nolikums