GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Par mums

Pateicības diena

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības

PATEICĪBAS DIENA 2022

Šī gada 24. augustā aizvadījām vienu varen sirsnīgu trešdienu – Pateicības dienu, kas jau otro gadu sapulcē kopā gan bijušos, gan esošos Balvu un Gulbenes slimīcu apvienības darbniekus, gan ikvienu, kas jūtas piederīgs slimnīcu apvienībai. Kopā satikāmies sarunās, radošumā, mūzikā, bērnībā un godinājām mūsu slimnīcu darbiniekus.

Šogad pasniedzām balvas, kas nu jau ir kļuvušas par slimnīcu apvienības simbolu – dejojošos enģeļus. Tie simbolizē mūsu mediķus, kas vienmēr mums ir kā sargenģeļi, gādājot par mūsu dzīvību. Balvas tika pasniegtas Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības darbiniekiem, kas ieguldījuši Gulbenes un Balvu slimnīcu kvalitātes nodrošināšanas attīstībā, pacientu aprūpē, apkārtējās vides sakārtošanā, kā arī Covid-19 pacientu aprūpē.

Par mūža ieguldījumu Gulbenes slimnīcas attīstībā un pacientu aprūpē sveicām un paldies vārdus veltījām internistei dr.Aldai Bušai.

Pēc Covid-19 infekcijas daudzi pacienti izjūt sekas arī pēc tās izslimošanas, kur nepieciešama mediķa palīdzība. Paldies pneimoloģei dr. Jūlijai Landsmanei, kas vienmēr piezvana saviem pacientiem, atgādina un konsultē.

Mediķa darbs pats par sevi ir ļoti atbildīgs. Pacientam ir nepieciešama ne tikai kvalitatīva, profesionāla ārstēšana, bet arī iejūtība, atbalsts un uzmundrinājums. Par neizsīkstošu pozitīvismu, darba sparu un aktīvu piedalīšanos ārpus darba pasākumos, izglītojot jauniešus, balvu pasniedzām vecmātei un medmāsai Gunai Ankipovai.

Teicām paldies un balvu pasniedzām ārsta palīdzei Larisai Vasiļenko par uzņēmību arī ārpus dežūrām slimnīcā, dodoties izbraukuma pasākumos, lai nodrošinātu medicīnisko palīdzību.

Slimnīcu apvienība ļoti novērtē arī jaunos kolēģus, kas neatlaidīgi veic savus darba pienākumus, izrāda iniciatīvu un regulāri papildina savas zināšanas. Paldies vārdus veltām ārsta palīdzei Alīnai Fjodorovai.

Darbs intensīvās terapijas nodaļā ir izaicinošs un grūts gan fiziski, gan emocionāli, jo ir nepieciešama pastāvīga kristiski slimu pacientu novērošana un ir jābūt gatavam dažāda veida situācijām jebkurā brīdī. Par iniciatīvu Balvu slimnīcas intensīvās terapijas nodaļas darba organizēšanā un kvalitātes nodrošināšanā sveicām dr.Pjotru Krasiļņikovu.

Covid-19 joprojām skar mūs visus, tāpēc ir jābūt piesardzīgiem un jāveic drošības pasākumi, lai izvairītos no inficēšanās. Darbs Covid – 19 un tranzīta nodaļā ir bijis saspringts un ik dienu ir nepieciešama īpaša piesardzība, lai ar vīrusinfekciju nesasirgtu mēs paši. Par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu pandēmijas apstākļos Covid-19 pacientu aprūpē un ārstēšanā sveicām medicīnas asistenti Agnesi Fingeri un sanitāri Jeļenu Petrovu.

Ļoti svarīga ir arī vide gan slimnīcas iekštelpās, kur nepieciešama dezinfekcija, praktiskās lietas, lai vide būtu epidemioloģiski droša, gan arī āra teritorijas labiekārtošanā, lai apkārtējā vide būtu patīkama pacientiem, apmeklētājiem un darbiniekiem. Paldies Gulbenes slimnīcas saimniecības pārzinei Ivetai Auzānei. Viņa ir tā, kura vienmēr tur roku uz pulsa, lai epidemioloģiskās drošības pasākumi atbilst visām noteiktajām prasībām.

Paldies ikvienam, kas ieradās uz Pateicības dienu un svinēja šos svētkus ar mums kopā un tiksimies nākamajā Pateicības dienā 2023. gadā Balvos.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības

PATEICĪBAS DIENA 2021

“Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” šī gada pateicības balvas tiem, kuri Covid-19 izraisītās pandēmijas apstākļos ārstēja un veica Covid pacientu aprūpi jaunizveidotajās nodaļās. Tiem, kuri veica pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā un bija vīrusa cīņas pirmajās līnijās.
Darbs slimnīcā ir grūts darbs, kas tiek darīts ik dienu, tomēr Covid-19 radītie apstākļi to padarīja vēl saspringtāku. Un divtik grūtāks tas bija tādēļ, ka līdzi ārstnieciskajai aprūpei bija jāpiemīt spējai ne tikai uzklausīt un sajust aprūpējamā cilvēka bailes un bažas, bet spējai arī dot uzmundrinājumu, kad tas nepieciešams. Jau pati ziņa, ka esi Covid pozitīvs un turklāt vēl nepieciešama ārstēšanās Covid nodaļā, bija smags moments arī pašiem pacientiem. Un cilvēciskais faktors atveseļošanās procesā bija un ir ļoti svarīgs.
Slimnīcu apvienības valdes vārdā milzīgs paldies un pateicības vārdi medicīnas māsām:
Veltai Grodņai
Ivetai Galvanei
Sarmītei Markus
Sarmītei Janišai
Valentīnai Capurniecei – Kaļvai
Ingrīdai Voitei
un Ievai Ščedrovai.
Kur gan pacientu aprūpē bez atbalsta no māsu palīgiem, kuri radīja stingra pleca un drošības sajūtu un pārliecību, ka kopā mēs esam spēks un mēs varam!
Paldies:
Līgai Kokorevičai
Annai Nikutaitei
Anitai Kravalei
Olgai Taubei
Lilitai Kozindai
Ilzei Kupcei
Irīdai Grāmatiņai
Arnitai Bujānei
Un Sandrai Kravalei.
Ļoti nozīmīgs paldies drošu epidemioloģisko apstākļu nodrošināšanā vienmēr smaidīgajām un atsaucīgajām dezinfektorēm Ievai Šumakovai un Kristīnei Liģerei, kurām bija jānomaina esošā darba ikdiena Gulbenes slimnīcā un jāpielāgojas jauniem apstākļiem Covid nodaļās Balvos.
Cilvēkmīlestība kā ļoti svarīgs aspekts darba izvēlē ir nākamajām balvu saņēmējām. Prast atrast pareizos vārdus, lai iedrošinātu, risinātu situācijas, kas saistās ar ikdienas darba grafiku salikšanu, saorganizēt, lai tiktu atbilstoši iekārtotas procedūru telpas un darbs Covid19 nodaļās varētu operatīvi notikt. Tās ir apvienības galvenās māsas – Aija Dille, kura ne tikai koordinēja un vadīja vidējā personāla darbu, bet vajadzības gadījumos arī pati operatīvi stājās māsu ierindā uz dežūrām. Un Brigita Ķemere, kuras pieredze kā infekciju nodaļas māsai palīdzēja nodaļās saredzēt lietas un vietas, kā labāk iekārtot un pielāgot.
Pateicība Covid19 ārstējošajiem ārstiem – internistam, pulmanologam un alergologam dr.Sarmītei Pužulei, internistam-nefrologam Dr.Baibai Vernerei, neirologam Sintijai Locānei, kurām bija liela atbildība par vīrusinfekcijas pacientu ārstēšanu. Daudz laika tika pavadīts izzinot ārstēšanas vadlīnijas, lai labāk izprastu pacientu ārstēšanu, ātri reaģētu nestandarta situācijās un šī pieredze ir vērtīgs pienesums ne tikai pašām ārstēm, bet arī slimnīcai.
Sava atbildības deva Covid-19 nodaļās bija ārstam anesteziologam Leonīdam Lobačevam.
Covid-19 pandēmijas ietekmē, aizvadītais gads prasīja ikvienam pielāgoties pie dažādiem un ikdienā ļoti mainīgiem apstākļiem. Ievērojot noteiktos distancēšanās, pulcēšanās un higiēnas noteikumus, bija jāspēj salāgot telpas, pacientu plūsmas, jāizstrādā un jāpilnveido iekšējie slimnīcu noteikumi un darba kārtības. Tur liels ieguldījums no slimnīcu galvenajiem ārstiem. Paldies, Balvu slimnīcas galvenajai ārstei dr.Sarmītei Andrukelei, kuras nosvērtība, iedziļināšanās procesu izzināšanā un uzmanība ļauj atrast labāku pieeju un risinājumus.
Gulbenes slimnīcas galvenā ārste dr.Sigita Drubiņa – viena no jaunajiem speciālistiem, kura paralēli pediatra dežūrām pagājušā gada laikā lieliski tikusi galā ar kvalitātes vadības procesiem apvienībā, ir ieviesti vairāki jauninājumi, kas atvieglo personāla darbu ikdienā. Veiksmīgi vada vakcinācijas procesu apvienībā.
Paldies Balvu slimnīcas draugiem
Saņemts zvans ar tekstu “gribam atbalstīt, kas nepieciešams, saorganizēsim, sagādāsim” bija patīkams pārsteigums. Ar šī cilvēka gādību Covid-19 pacientu priekam pagalmā tika sagādāta īsta Ziemassvētku eglīte, turklāt arī gaismiņas un rotājumi. Tad atkal zvans – būs salds sveiciens personālam uz Ziemassvētkiem, pieņemiet. Taču ar to nebeidzās, lai pacientiem nebūtu tik skumji būt ar savu slimību un izolētiem no piederīgajiem, tika sagādāti radio aparāti, lai varētu klausīties mūziku vai sekot līdzi notiekošajam ziņās. Tiešām vērtīgs un emocionāls pienesums Covid nodaļām Balvos.
Paldies, Mairita Solima un Rotary Rīdzene kluba labvēļiem.
Šo emocionāli un profesionāli smago laiku varētu raksturot ar teicienu labais vairo labo. Jo drīz vien atkal klausulē teksts – gribam atbalstīt, vai ir kas tāds, ko vajadzētu sagādāt. Ir – mediķu atslodzes brīžiem gards kafijas malks būtu tieši laikā. Un drīz vien Gulbenes Rotary klubs ierodas uzmundrināt ar jaunu kafijas automātu un saldumiem. Paldies Antra Sprudzāne un Gulbenes Rotary kluba labvēļiem par saņemto atbalstu Balvu slimnīcai un tās darbiniekiem.
Paldies māksliniecei Elizabetei Melbārzdei, ar kuras gādību ir tapušas arī Pateicības dienas balvas, kas turpmākos gadus būs kā izcilības un profesionalitātes simbols.
Lai veiksmīgs jaunais rudens cēliens un tiekamies 2022.gada 24.augustā Gulbenē. ❤️

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības

PATEICĪBAS DIENA

2021.gada 24.augustā

Ik dienas, 10 gadu garumā, redzot mediķu un pārējā atbalsta personāla darbu tika auklēta ideja par Pateicības dienu, kas šogad jau būs reāls pasākums. Ar šo dienu vēlamies radīt svētkus ikvienam no mums, kas jūtas piederīgs Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībai, lai iedzīvinātu ideju jaunai kopīgai apvienības tradīcijai. Salidojums – ar esošajiem un bijušajiem darbiniekiem, kolēģiem – šogad Balvos, nākamgad Gulbenē.

Tādēļ 24.augusts tiek pasludināts par brīvdienu, strādājot tikai NMP nodaļām un SMPP sestdienas režīmā.

Kādēļ 24.augusts? Tas nav izvēlēts nejauši, to sasaistām ar Bērtuļa dienu jeb Bērtuļiem. Senatnē tā bija svinama diena, kurā godināja darba darītājus. Tā daļēji bija arī atpūtas diena, kad sētā veica tikai neatliekamos darbus, bet smagākos lauku darbus atlika uz citu dienu. Biteniekiem Bērtuļos beidzas medus vasara, tradicionāli šis ir biškopības sezonas noslēgums. Latviešu tradīcijās Bērtuļi bija arī tirgus diena. To visu ietērpsim aktivitātēs arī mēs.

Otrdiena, 24.augusts pie Balvu slimnīcas centrālās ieejas

No plkst.14:00

“Esmu dzimis Balvos” pieteikušos sumināšana. Būs iespēja apskatīt izveidoto attēlu kolāžu ar Balvu dzemdību nodaļā dzimušo fotogrāfijām, kuras tika iepriekš iesūtītas. Varēs iemūžināt pasākuma mirkļus foto stūrītī kopā ar saviem mīļajiem.

Plkst.15:00

Saudzē dabu – labāk laid gaisā ziepju burbuļus “Mārtiņa Burbuļi”.

Plkst.16:30

Liepājas ceļojošais cirks “Beztemata” atraktīva  cirka meistarklase ar paraugdemonstrējumiem, kurā varēs izbaudīt  cirka mākslu gan skatoties, gan darbojoties pašiem, cirka mākslinieku pavadībā. Pieejams būs monocikls, žonglēšana ar dažādiem priekšmetiem, šķīvju virpināšana, diabolo, poji, līdzsvaru braucamais, līdzsvaru vingrinājumi uz virves, devil stick, līdzsvars uz lielās bumbas , 19.gs. beigu ritenis, burvju triki.

 

JAUTRAIS TRAUMU PUNKTS

 Plkst.15:00

 SIA “Centrālā Laboratorija” piedāvātā lekcija

Visa pasākuma laikā SIA “Centrālā Laboratorija” – viena no lielākajām un modernākajām Baltijas laboratorijām ar 65 filiālēm, 25 COVID 19 paraugu savākšanas punktiem un vairāk kā 450 darbiniekiem, aicina uz aktivitātēm bērniem, izmēģināt veiksmi plinko loterijā. Varēs izmērīt asinsspiedienu un noteikt glikozes līmeni asinīs.

 

Plkst.16:00

 SIA “ARBOR Medical Korporācija” piedāvātā lekcija – paraugdemonstrējumi “Ikdienas vingrinājumi kājām un mugurai”

SIA “Arbor Medical Korporācija” – uzņēmums, kas piedāvā plašu medicīnas iekārtu un preču klāstu, inovatīvus risinājumus, jauninājumus, iekārtu apkopi un servisu, kā arī lietotāju apmācības un tālākizglītības pasākumus, savā 20 gadu jubilejas gadā visa pasākuma laikā piedāvās veselības veicināšanas, interaktīvas aktivitātes, andeli – mandeli, konkursus un loteriju.

 

Kanisterapija – iespēja izzināt terapijas būtību un iespējas.

Vai zini, kā aprīkota ātrās palīdzības mašīna? Iespēja apskatīt un izjautāt, nofotogrāfēties.

Izglītojošais un interaktīvais centrs “Dzelzceļš un Tvaiks” piedāvās izzināt dzelzceļa attīstības vēsturi caur spēlēm un praktisku darbošanos.

 

Plkst.17:00

Starts tiks dots Velo orientēšanās censoņiem.

 

Plkst.19:00

Muzikāli sveicieni un pateicības ziedi, piedaloties dziedātājai Olgai Rajeckai un Mārim Grigalim.

Mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu prezentācija ar māklsinieces līdzdalību, kas tuvāko gadu laikā taps pie Balvu un Gulbenes slimnīcām.

 

Zaļais tirdziņš, kurā būs iespēja izdarīt savu labāko pirkumu.

 

Radošajās darbnīcās varēs nodoties radīšanai un darināšanai, atrast sevī mākslinieku.

 

Savas labākās emocijas tvert Foto pieturā.

 

Par muzikālu noskaņu pasākuma laikā gādās folkgrupa “Dadzes”, Anda un Dita,  folkloras kopa “Upīte”.

 

Pasākumos var tikt fotografēts vai filmēts. Foto un video materiāli var tikt izmantoti Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības vajadzībām

Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas un drošības nosacījumiem programmā ir iespējamas izmaiņas!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pateicības diena – salidojums – aicināts ikviens
2021.gada 24.augusts (otrdiena) pie Balvu slimnīcas
Ik dienas, 10 gadu garumā, redzot mediķu un pārējā atbalsta personāla darbu tika auklēta ideja par Pateicības dienu, kas šogad jau top par reālu pasākumu. Covid ietekmēts formāts vēl var mainīties, bet lielāki vai mazāki Pateicības dienas svētki būs. Ar šo dienu vēlamies radīt svētkus ikvienam no mums, kas jūtas piederīgs Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībai, lai iedzīvinātu ideju jaunai kopīgai apvienības tradīcijai. Salidojums – ar esošajiem un bijušajiem darbiniekiem, kolēģiem, sadarbības partneriem un Covid-19 laika labvēļiem, atbalstītājiem – šogad Balvos, nākamgad Gulbenē.
Tādēļ 24.augusts tiek pasludināts par brīvdienu, strādājot tikai NMP nodaļām un SMPP sestdienas režīmā.
Kādēļ 24.augusts? Tas nav izvēlēts nejauši, to sasaistām ar Bērtuļa dienu jeb Bērtuļiem. Senatnē tā bija svinama diena, kurā godināja darba darītājus. Tā daļēji bija arī atpūtas diena, kad sētā veica tikai neatliekamos darbus, bet smagākos lauku darbus atlika uz citu dienu. Biteniekiem Bērtuļos beidzas medus vasara, tradicionāli šis ir biškopības sezonas noslēgums. Latviešu tradīcijās Bērtuļi bija arī tirgus diena. Laika gaitā senās tradīcijas gan ir zaudējušas savu aktualitāti, jo mūsu piesātināto dzīves ritmu ietekmē tehnoloģiju attīstība un straujais dzīves temps. Varbūt dažreiz tomēr der noraut ”stop krānu” un ļauties svētku svinēšanai.
Izsakot pateicību medicīnas darbiniekiem par nesavtīgo darbu vīrusa COVID-19 ierobežošanā, īpaši novērtējam to cilvēku darbu, kuri uzņēmās atbildību, kuri piedalījās vīrusa seku likvidēšanā, ierobežošanā, kuri risināja jautājumus vienu pēc otra un darīja to saprātīgi un mērķtiecīgi.
Lai šie svētki ir veltījums ikvienam medicīnas jomas darbiniekam un mūsu draugiem, par kādiem uzskatām ikvienu no jums.
Svētku programmā no plkst.14:00
– Dzimis Balvos salidojums, dažādas bērnu aktivitātes
– Burbuļi un cirks
– Zaļais tirdziņš
– Radošās darbnīcas lieliem un maziem
– Sportiskas aktivitātes azartam un priekam
– Kaut kas garšas kārpiņām
– Muzikāli sveicieni un pateicības ziedi
– Sarunas un satikšanās prieks.
Mēs no sirds un augstu novērtējam medicīnas darbinieku pašaizliedzīgo darbu. Mēs zinām, ka mums ir uz ko paļauties, ka mūsu kolektīvā ir tik brīnišķīgi cilvēki, kas ir veltīti citu aprūpei. Un tā ir ļoti laba sajūta.
Ieplānojam šo datumu mūsu kalendāros!
Uz kopīgiem svētkiem aicinot,
Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības vadība

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Esmu dzimis Balvos” – aicinām pieteikties iedzīvotājus – Balvu slimnīcas dzemdību nodaļā dzimušos, iesūtot foto un dzimšanas datus.
Vecumam ierobežojumu nav – dalība iesūtītais bērnības foto.

Pieteikšanās e-pasts: lana.upite@slimnicuapvieniba.lv vai Whatsapp/zvanīt m.t. 26517685 un vienosimies par foto saņemšanu. 

Uz kopīgiem svētkiem aicinot 24.augustā plkst.14:00 pie Balvu slimnīcas – Pateicības diena!