GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Par mums

Privātuma politika

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  pacientu – klientu,  darba vietas kandidātu vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie medicīniskie pakalpojumi, veiktās manipulācijas un izmeklējumi, ārstu slēdzieni, slimības vēsture un citi dati par pacientu, tai skiatā, plānotie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija, personas foto/video attēls/izmeklējumu rtg attēls un cita informācija, kas attiecināma uz identificējamu fizisku  personu.

Ievācam un apstrādājam tikai tādus datus, kurus klients pats mums sniedz. Klientam tiek sniegti tikai tie pakalpojumi, kurus viņš vēlas saņemt.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – pacientiem – klientiem, pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA” veikto videonovērošanu Gulbenē, Upes ielā 1 un Balvos Vidzemes ielā 2
 • SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  interneta mājaslapas apmeklētājiem

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – ārstniecības jomu regulējošies tiesību aktiem, Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  interneta mājaslapā, elektroniski, telefoniski, vai tiešā veidā) un kādās uzņēmuma sistēmās vai dokumentu kartotēkās tie tiek apstrādāti.

Mēs ievācam informāciju no apmeklētājiem, kuri mūsu mājaslapā aizpilda formas, par pieteikšanos uz konsultācijām vai pieņemšanu pie ārsta. Personīgā informācija tiek ievākta tikai un vienīgi, lai kāds no mūsu personāla spētu sazināties ar apmeklētāju. Neeksistē nosacījumi, pie kuriem šī informācija tiktu nodota trešajām personām. SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” nenodos lietotāju personīgo informāciju trešajām personām.

Ja Jūs esat mums atstājis savu kontaktinformāciju – ieskaitot personīgos datus – mēs varam šo informāciju izmantot, lai sazinātos ar Jums pa pastu, e-pastu vai telefonu (vai citu komunikācijas gaitā konkretizētu veidu). Sazināšanās ar Jums varētu būt saistīta arī ar mārketinga mērķiem.

Personas datu apstrādes nolūki

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Ārstniecības Pakalpojumu sniegšanai:

– klienta identificēšanai;
– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
– pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai;
– pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
– klientu apkalpošanai;
– iebildumu/pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
– klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
– norēķinu administrēšanai;
– parādu atgūšanai un piedziņai;
– mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 • Biznesa plānošanai un analītikai:

– statistikai un biznesa analīzei;
– plānošanai un uzskaitei;
– efektivitātes mērīšanai;
– datu kvalitātes nodrošināšanai;
– tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
– atskaišu sagatavošanai;
– klientu aptauju veikšanai;
– riska vadības aktivitāšu ietvaros.

 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  īpašuma un personu drošībai videonovērošanas ietvaros, ar mērķi sabiedriskās kārtības nodrošināšana, pacientu, slimnīcas apmeklētāju un personāla drošība, lai aizsargātu personu vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību. Dati  tiek glabāti vienu mēnesi. Pēc šī termiņa beigām SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA” nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, vai citas ārkārtas situācijas, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”

 Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ārstniecības pakalpojuma sniegšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  saistošos ārējos normatīvajos aktos noteikto pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  leģitīmās (likumīgās) intereses;
 • lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses (cilvēka dzīvība un veselība)

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšana;
 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms pakalpojuma sniegšanas;
 • nodrošināt pakalpojuma izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, epastā, mājaslapā u.c.;
 • analizēt SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA” mājaslapu, lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par pakalpojuma izpildi un izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas efektivitāte;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus).

Veselības aprūpes pakalpojuma kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, atsevišķu darbu veikšanu, pakalpojumu sniegšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  sadarbības partneri apstrādā SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA” rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  datu apstrādes apstrādātājiem un SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  ir tiesības nodot SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA” sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  uzdevumā ,veselības aprūpes pakalpojuma  nodrošināšanai.

Personas datu aizsardzība

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Pēc iespējas datu pseidonimizēšanu;
 • Ugunsmūri;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Mūsu serveri un datubāzes atbilst medicīnas nozares standarta drošības  prasībām. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu personas datu apstrādes iekšējo normatīvo regulējumu. Mēs centīsimies novērst, lai netiktu radīti nekādi datu zudumi, noplūde, ļaunprātīga to izmantošana, nesankcionēta atklāšana, izmaiņas datos vai iznīcināšana.

Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod izpildot nacionālajos tiesību aktos noteikto veselības pakalpojuma organizēšanas un finansēšanas kārtību, lai veiktu kādu pakalpojuma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, e-veselības, bankai norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  likumīgās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  faktiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Ja piesakoties darbā vēlaties, lai Jūsu iesniegtais pieteikumus ar dzīves aprakstu tiktu uzglabāts, lūdzu iesniedzot pieteikumu norādiet, ka “Piekrītu, ka mans pieteikums un dzīves apraksts tiek saglabāts SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  un var tikt izmantots turpmākā atlasē uz citām vakancēm SIA „SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA” ”

Saziņa ar Klientu

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi)

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet, Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”  izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:

 • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
 • pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem -tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
 • lietotāju autentifikācijai;

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  mājas lapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājas lapu lietotājs noslēdz līgumu – sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu leģitīmas intereses.

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājas lapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt.

Ja Jums ir jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, lūdzu sazinieties uz info@slimnīcuapvienība.lv

Citi noteikumi

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  nenes atbildību.

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”  mājaslapā