GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Aktualitātes

Ar 2022. gadu personas ar II grupas invaliditāti ir atbrīvotas no pacientu iemaksu veikšanas

January 3, 2022

No 2022. gada 1. janvāra tiek paplašināts to personu grupu loks, kurām nav jāveic pacientu līdzmaksājumi, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

To paredz Veselības aprūpes finansēšanas likuma Pārejas noteikumu 4. punkts, kas stājas spēkā 2022. gadā.

Tas nozīmē, ka no pacientu līdzmaksājumu veikšanas turpmāk ir atbrīvotas arī personas, kurām ir noteikta II grupas invaliditāte.

Pacienta līdzmaksājumu apmēri visās ārstniecības iestādēs, kuras noslēgušas līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, ir vienādi un ir noteikti Ministru kabineta noteikumu Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 13. pielikumā “Pacienta līdzmaksājuma apmērs”. Piemēram, apmeklējot ģimenes ārstu, ir jāveic līdzmaksājums 2 eiro (no 65 gadu vecuma – 1 eiro), savukārt par ārstēšanos diennakts stacionārā – 10 eiro, sākot no otrās dienas u. tml.

MK noteikumu Nr. 555 160. un 161. punkts paredz, ka kopējais pacienta līdzmaksājuma apmērs par katru stacionēšanas reizi vienā stacionārajā ārstniecības iestādē nedrīkst pārsniegt 355 eiro, savukārt pacienta līdzmaksājumu summa par kalendāra gadā saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 570 eiro.

Vienlaikus atbilstoši Veselības aprūpes finansēšanas likuma 6. panta otrajai daļai no pacienta līdzmaksājuma ir atbrīvotas vairākas personu grupas:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 • politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 • personas, kuras slimo ar tuberkulozi, un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta noteikto infekcijas slimību gadījumos;
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde;
 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 • personas, kurām ģimenes ārsts veic vispārējo veselības pārbaudi un imūnprofilaksi atbilstoši vakcinācijas kalendāram, kā arī veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;
 • personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • personas, kuras saņem ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo aprūpi stacionārajā ārstniecības iestādē Ministru kabineta noteiktajā apjomā, kā arī paliatīvo aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 • personas, kurām ir noteikta I grupas invaliditāte;
 • personas, kurām ir noteikta II grupas invaliditāte;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • patvēruma meklētāji.